ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο ευαισθητοποιούνται στην ποιότητα και τη θεωρούν σημαντικό κριτήριο στις επιλογές τους . Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις προκλήσεις αυτές. Οι επιχειρήσεις που έχουν ως γνώμονα την ποιότητα, αναλύουν και παρακολουθούν τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών τους , διαχειρίζονται τυχόν παραπονά τους. Ελαχιστοποιούν λάθη παραγωγής μέσω μετρήσεων. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που εστιάζουν στην ποιότητα έχουν καθαρό κέρδος και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Καλή φήμη και μερίδιο στην αγορά Η πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 9001 ενισχύει την επιχείρηση να διαχειρίζεται τις διεργασίες της ώστε να παρέχει προϊόν / υπηρεσία που ξεπερνούν από τα αναμενόμενα των πελατών της.

Οι ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα τρόφιμα ,(μεταφορά ,παραγωγή , μεταποίηση συσκευασία αποθήκευση ,διακίνηση , εμπορία, μαζική εστίαση κτλ) σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξανόμενες υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν για την διασφάλιση ποιότητας και υγιεινής στα τρόφιμα ,οδηγούν την εταιρία στην εγκατάσταση συστήματος HACCP και ISO , που θα της επιτρέψει να κινηθεί με πλεονέκτημα στην συγκεκριμένη αγορά και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της. Παράλληλα δε, θα αποτελέσει ένα ισχυρό οργανωτικό εργαλείο που θα την βοηθήσει στην ανάπτυξη της και στην υλοποίηση των στόχων της.

Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα παρακάτω προσδοκούμενα οφέλη από την μελέτη και εγκατάσταση τους:

 • Βελτίωση της οργανωτικής δομής της εταιρίας.
 • Βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων , αξιολόγηση προμηθευτών – συνεργατών.
 • Βελτίωση σε σημαντικό βαθμό της ασφάλειας & υγιεινής του παρεχόμενου προϊόντος.
 • Δημιουργία & εφαρμογή διαδικασίας προγραμματισμού , υλοποίησης & καταγραφής της εκπαίδευσης των εργαζομένων.
 • Δημιουργία & εφαρμογή διαδικασίας , λήψης , καταγραφής – χειρισμού παραπόνων πελατών.
 • Η ύπαρξη 2 συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας HACCP και Διαχείρισης Ποιότητας ISO αποτελεί ένα άριστο αποτέλεσμα ,προς αποφυγή των διπλών αρχείων ,διπλού κόπου δημιουργίας και παρακολούθησης τους.
 • Ένα πιστοποιητικό ποιότητας αποτελεί ένα σοβαρό πλεονέκτημα Marketing Πωλήσεων.


ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2015

Η εγκατάσταση του νέου προτύπου ISO 9001:2015 σε έναν οργανισμό μειώνει κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό την γραφειοκρατία. Καθώς έχουν καταργηθεί έξι κατηγορίες τεκμηρίωσης και απαιτούνται μόνο τεκμηριωμένες πληροφορίες και όχι έγγραφα. Ωστόσο, ακόμα υπάρχει αυξημένος φόρτος εργασίας για τους εργαζόμενους αφού υπάρχει έντονη γραφική δουλειά. Αυτό δημιουργεί δυσφορία στους εργαζόμενος οπότε μειώνετε και η απόδοση τους. Το νέο πρότυπο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εμπλοκή της Διοίκησης. Γεγονός που δημιουργούσε πολλά προβλήματα στις παλαιότερες εκδόσεις. Έτσι, μέσω της καλύτερης αποσαφήνισης του ρόλου της Διοίκησης παρακολουθείται καλύτερα η λειτουργία του προτύπου και δεν θεωρείται η εγκατάσταση του επιφανειακή. Αν η διοίκηση πιστεύει στους στόχους του προτύπου και δεν το βλέπει ως ένα απλό ανταγωνιστικό εργαλείο τότε αυτό περνάει και στους εργαζόμενους με την κατάλληλη στήριξη(εκπαίδευση) και δημιουργούνται θετικά αποτελέσματα. Οι σύνθετες δομές και οι μεγάλες οργανώσεις έχουν τη δυσκολία να διασφαλίσουν και να επιδείξουν μια τέτοια ηγετική δέσμευση και δέσμευση για διαδικασίες που είχαν προηγουμένως ανατεθεί στο τμήμα «ποιότητας». Το νέο κομμάτι του ISO 9001 η διαχείριση του κινδύνου βοηθά στην αντιμετώπιση οργανωτικών κινδύνων και ευκαιριών με ένα δομημένο τρόπο. Παρέχει ένα πιο σταθερό υπόβαθρο για το μέλλον. Λαμβάνοντας μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο, ένας οργανισμός γίνεται πιο ενεργός παρά καθαρά αντιδραστικός, αποτρέποντας ή μειώνοντας τις ανεπιθύμητες ενέργειες και προάγοντας τη συνεχή βελτίωση. Επίσης, εξαιτίας της ενσωμάτωσης του κινδύνου προωθείται η παρακολούθηση, ο έλεγχος και τη μέτρηση των διεργασιών. Είναι, λοιπόν, μια νέα διάσταση στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα εντός του οργανισμού που ενθαρρύνει την εξέταση των κινδύνων και των ευκαιριών με την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Οι περισσότεροι οργανισμοί ασκούν κάποια εκδοχή σκέψης βασισμένης στον κίνδυνο κατά τη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, η οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης και η εφαρμογή της σκέψης που βασίζεται στον κίνδυνο σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες είναι πρόκληση. Ομοίως, η ενσωμάτωση της ορολογίας, όπως το πλαίσιο της οργάνωσης, οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων και η προσέγγιση του κύκλου ζωής στις τρέχουσες επιχειρηματικές πρακτικές, είναι μια εξέλιξη στις νέες απαιτήσεις. Μια από τις σημαντικές αλλαγές είναι η εστίαση στα θέματα "εξόδου" και "απόδοση". Με τις βασικές απαιτήσεις για δέσμευση ηγεσίας, σκέψεις βασισμένες στον κίνδυνο και προσδοκίες των ενδιαφερομένων, οι οργανισμοί μπορούν να επικεντρωθούν στην επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, δηλαδή της παραγωγής και των επιδόσεων. Οι οργανισμοί που βασίζονται σε όγκους διαδικασιών και εγγράφων που καλύπτουν τις ανεπάρκειες ενδέχεται να θεωρήσουν ότι είναι δύσκολο να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών τους. Το αναθεωρημένο πρότυπο του 2015 καθιστά δυνατή την έντονη εστίαση στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων και στις περιβαλλοντικές επιδόσεις, ώστε να είναι εμφανής η αξία και η απόδοση της επένδυσης σε ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης. 54 Το πρότυπο ISO 9001:2015 χρησιμοποιεί απλοποιημένη γλώσσα και κοινή δομή και όρους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για οργανισμούς που χρησιμοποιούν πολλαπλά συστήματα διαχείρισης, όπως για το περιβάλλον, για την υγεία και την ασφάλεια ή για τη συνέχεια της επιχείρησης. Οπότε ενισχύεται η συνεργασία όλων των τμημάτων και η ολιστική εφαρμογή του προτύπου σε όλα τα τμήματα του οργανισμού. Το αναθεωρημένο πρότυπο διευρύνει την ομάδα των ενδιαφερομένων και των ενδιαφερομένων μερών πέρα από τους πελάτες και τους ιδιοκτήτες / μετόχους της οργάνωσης. Γι’ αυτό θα πρέπει να δίνεται έμφαση στον εντοπισμό των ενδιαφερομένων μερών. Το νέο πρότυπο είναι πιο φιλικό προς το χρήστη για οργανισμούς που βασίζονται σε υπηρεσίες και γνώσεις. Πλέον γίνεται λόγος για προϊόντα και υπηρεσίες μέσα στον πρότυπο. Γίνεται πιο ευρύ το φάσμα των οργανισμών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.HACCP

Tο πιο γνωστό διεθνές πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων είναι το ISO 22000 το οποίο εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ως μια προσπάθεια ένταξης του ελέγχου των κινδύνων που σχετίζονται με την παραγωγή, εμπορία, διάθεση και αποθήκευση τροφίμων. Το πρότυπο αυτό ενσωματώνει το HACCP σ’ ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης, την ιχνηλασιμότητα και την εφαρμογή της σχετικής με το κάθε είδος τροφίμου νομοθεσίας. Το ISO 22000 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο συνεχή έλεγχο λειτουργίας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση δυσλειτουργιών όταν αυτές εμφανιστούν.  

ISO 22000:2018

Η νέα έκδοση του ISO 22000:2018 έχει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του ISO 22000:2005 ακολουθεί τη δομή των νέων αναθεωρημένων προτύπων ISO 9001:2015 και το ISO 14001:2015 για την παράλληλή εφαρμογή του με άλλα πρότυπα

Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της μετάβασης ορίστηκε η 29 Ιουνίου 2021

Σημαντικες αλλαγες

 • Νέα δομή και είναι κοινή για όλα τα νέα πρότυπα ISΟ, διευκολύνοντας έναν οργανισμό στην ενσωμάτωση πολλαπλών Συστημάτων Διαχείρισης.
 • Διεργασιακή προσέγγιση, εφαρμόζοντας το κύκλο βελτίωσης σε δυο επίπεδα  Plan-Do-Check-Act (ο ένας καλύπτει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμου και ο άλλος καλύπτει τις λειτουργικές διεργασίες εντός τους ΣΔΤΑ.
 • Προσέγγιση διακινδύνευσης εκτός από την έως τώρα αξιολόγηση κινδύνου σε λειτουργικό επίπεδο (HACCP) για το τρόφιμο, βλέπουμε και την έννοια της επιχειρησιακής διακινδύνευσης .
 • Έμφαση στην ηγεσίας) και της δέσμευσης της διοίκησης
 • Εισάγει έννοιες όπως κυβερνοασφάλεια άμυνα τροφίμων (νοθεία – απάτη τροφίμων και την εκ πρόθεσης επιμόλυνση
 • Στην έννοια του κίνδυνου περιλαμβάνονται εκτός των αλλεργιογόνων και οι ραδιολογικές ουσίες

Τα σημαντικότερα ιδιωτικά πρότυπα είναι τα εξής:

 • Global Standard for Food Safety edition 6 εκδιδόμενο από το BRC (British Retail Consortium)
 • CanadaGAP
 • FSSC 22000 (Food Safety Standard Certification)
 • GlobalG.A.P (Global Good Agriculture Practices)
 • GRMS (Global Red Meat Standard)
 • IFS (International Food Standard) version 6
 • PrimusGFS
 • SQF (Safe Quality Food) edition 7
 • Dutch HACCP
 • Synergy Global Standardization Services (Synergy 22000)
 • Global Aquaculture Alliance (Seafood Processing Standard)

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάση για την ανάπτυξη όλων αυτών των προτύπων αποτέλεσαν το HACCP, οι Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Good Agriculture Practices) και το ISO 9001. Αυτά αποτελούν τα τρία πιο σημαντικά γενικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας στο τομέα των τροφίμων.  Ανάλυση Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου

Eχει σχεδιαστεί για την πρόληψη, μείωση ή την εξάλειψη τους πιθανούς βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από διασταυρούμενη μόλυνση. Έτσι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός συστήματος HACCP, έχουν προσδιοριστεί οι πιθανοί κίνδυνοι και τα μέτρα ελέγχου εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα σημεία της διαδικασίας παρασκευής.

Παρέχει μια πιο συστηματική προσέγγιση για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων από τις παραδοσιακές διαδικασίες επιθεώρησης Δίνει μεγαλύτερη ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων για τον παρασκευαστή τροφίμων από τα παραδοσιακά προγράμματα ελέγχου Βασίζεται στην επιστήμη, και όχι απλώς την εμπειρία του παρελθόντος ή υποκειμενική κρίση.

Επικεντρώνεται στην πρόληψη των προβλημάτων πριν αυτά συμβούν, αντί να προσπαθεί να εντοπίσει αδυναμίες με σκοπό τη δοκιμή του προϊόντος. HACCP αναγνωρίζεται διεθνώς ως το κύριο μέσο για την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων σε ολόκληρη την αλυσίδα διατροφής, και χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε όλο τον κόσμο.

Το πρότυπο ISO 22000 υιοθετεί μια συνολική προσέγγιση της αλυσίδας με την ασφάλεια των τροφίμων, παρέχοντας ένα πρότυπο που δεν είναι μόνο για επεξεργαστές τροφίμων, αλλά επεκτείνεται σε όλη τη διαδρομή από το αγρόκτημα στο πιάτο συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των προμηθευτών συστατικών, εστίασης, την αποθήκευση και τη διανομή εγκαταστάσεις, χημικά και μηχανήματα κατασκευαστές και μπορεί να εφαρμοστεί σε παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα, όπως αγροκτήματα. Το σύστημα ISO 22000 έχει σχεδιαστεί για να εγγυηθούν την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σε όλο τον κόσμο.

Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει σε όλους τους τύπους της οργάνωσης στο πλαίσιο της τροφικής αλυσίδας να εφαρμόσουν ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (FSMS). Αυτές εκτείνονται από τους παραγωγούς ζωοτροφών, τους πρωτογενείς παραγωγούς, οι κατασκευαστές τροφίμων, οι μεταφορές και οι φορείς εκμετάλλευσης αποθήκευσης και υπεργολάβους για καταστήματα λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών εστίασης - από κοινού με συναφείς οργανισμούς, όπως είναι οι παραγωγοί του εξοπλισμού, υλικών συσκευασίας, παράγοντες καθαρισμού, τα πρόσθετα και τα συστατικά.

ISO 22000 επεκτείνει την επιτυχημένη προσέγγιση της διαχείρισης του συστήματος ISO 9001:2000 πρότυπο σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται ευρέως σε όλους τους τομείς, αλλά δεν έχει ασχοληθεί ειδικά την ασφάλεια των τροφίμων. Η ανάπτυξη του ISO 22000 βασίζεται στην υπόθεση ότι είναι τα πλέον αποτελεσματικά συστήματα ασφάλειας τροφίμων διαμορφώνονται, λειτουργούν και τη συνεχή βελτίωσή της, στο πλαίσιο ενός δομημένου συστήματος διαχείρισης, και να ενσωματωθεί στο σύνολο των δραστηριοτήτων διαχείρισης του οργανισμού.

BRC

Το 1998, η British Retail Consortium (BRC), ανταπόκρινομενοι στις ανάγκες της βιομηχανίας αναπτύσσει, και παρουσιάζει την BRC Τεχνικό πρότυπο τροφίμων που πρέπει να εφαρμόζεται για την αξιολόγηση των κατασκευαστων από τους εμπόρους λιανικής πώλησης προϊόντων διατροφής . Οι κύριες απαιτήσεις του προτύπου αυτού είναι η υιοθέτηση του συστήματος HACCP, εφαρμόζεται τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το πρότυπο αυτό έχει γίνει πολύτιμη για άλλους οργανισμούς σε όλο τον τομέα. Ήταν και εξακολουθεί να θεωρείται ως το σημείο αναφοράς για τις βέλτιστες πρακτικές στη βιομηχανία τροφίμων. Αυτό και η χρήση του εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δει να εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο πρότυπο που δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την αξιολόγηση των προμηθευτών λιανικής πώλησης, αλλά ως ένα πλαίσιο από το οποίο έχει πολλές εταιρείες με έδρα τον προμηθευτή τους, την αξιολόγηση των προγραμμάτων και την κατασκευή ορισμένων επώνυμων προϊόντων.ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το πρότυπο OHSAS 18001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας ενός οργανισμού. Τόσο το ΕΛΟΤ 1801 όσο και το OHSAS 18001 θέτουν τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Και τα δύο πρότυπα μπορεί να εφαρμοστούν από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Επιπροσθέτως, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι συμβατά με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην

 

Εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 ή/και OHSAS 18001 είναι μεταξύ άλλων:

• Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

• Η μείωση της έκτασης και σοβαρότητας ατυχημάτων που οφείλονται στην εργασία.

• Η επίτευξη μεγαλύτερης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και η αποφυγή προστίμων και αποζημιώσεων.

• Η βελτίωση του ηθικού και της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

• Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς το ευρύ κοινό, στις αρμόδιες αρχές, σε δανειστές και επενδυτές.

• Η προσανατολισμένη εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων για εξάλειψη ή αποφυγή κινδύνων

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001 καθορίζει τα κριτήρια για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης  (ΣΠΔ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε οργάνωση που θέλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων, και μειώνουν το κόστος. Χρησιμοποιώντας το πρότυπο ISO 14001 μπορεί να παράσχει διαβεβαίωση για τη διαχείριση της εταιρείας και των εργαζομένων, καθώς και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη που περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι να μετρηθεί και να βελτιωθεί. Μπορεί επίσης να ενσωματωθεί με άλλες λειτουργίες διαχείρισης και βοηθά τις εταιρείες στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και οικονομικών στόχων τους. Το πρότυπο αυτό, όπως και με άλλα πρότυπα ISO, είναι προαιρετική εφαρμογής, με κύριο στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους, ενώ παράλληλα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό τους δικούς τους στόχους και τα μέτρα απόδοσης, με το πρότυπο που υπηρετούν για να τους βοηθήσει στους στόχους συνάντηση και τους στόχους και την επακόλουθη παρακολούθηση και μέτρηση αυτών. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ποικιλία από τα επίπεδα της επιχείρησης, από το οργανωτικό επίπεδο, μέχρι και το επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών. Αντί να επικεντρώνεται στην ακριβή μέτρα και τους στόχους της περιβαλλοντικής επίδοσης, το πρότυπο αναδεικνύει το τι πρέπει να κάνετε για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι ενός οργανισμού . Το ISO 14001 είναι γνωστό ως ένα γενικό πρότυπο σύστημα διαχείρισης, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σχετικό με οποιαδήποτε οργάνωση που επιδιώκουν να βελτιώσουν και να διαχειρίζονται τους πόρους πιο αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει:

 • single-site για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες
 • εταιρείες υψηλού κινδύνου σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών χαμηλού κινδύνου
 • την κατασκευή, τη διαδικασία, και η υπηρεσία βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κυβερνήσεων
 • όλοι οι τομείς της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού και τους προμηθευτές τους.

Όλα τα πρότυπα επανεξετάζονται περιοδικά από τον ISO για να εξασφαλιστεί ότι εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς. Η τρέχουσα έκδοση του ISO 14001: 2004, ήταν την τελευταία αναθεώρησή της το 2012. επιτροπή το ISO αποφάσισε η αναθεώρηση ήταν αναγκαία. Η νέα έκδοση αναμένεται μέχρι το τέλος του 2015. Μετά την αναθεώρηση έχει δημοσιευθεί, πιστοποιημένες οργανώσεις πάρετε μια μεταβατική περίοδο τριών ετών για την προσαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης τους στη νέα έκδοση του προτύπου. Η νέα έκδοση του ISO 14001 θα επικεντρωθεί στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και όχι για τη βελτίωση του ίδιου του συστήματος διαχείρισης.

 


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝΌλα τα καταλύματα, σύμφωνα με την νομοθεσία, θα πρέπει να καταταγούν σε αστέρια και κλειδιά έως την 31-12-2017, οπότε και παύουν να είναι σε ισχύ όλα τα ισχύοντα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ). Ωστόσο οι νέες μονάδες (ΝΑΕ), οι οποίες ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μετά την 1-1-2015 θα πρέπει να ακολουθήσουν άμεσα τη διαδικασία. Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης. Η διαδικασία αναλύεται σε βήματα, τα οποία εκτελούνται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου κατάταξης των καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά. Η διαδικασία ξεκινά αμέσως μετά την υποβολή του σχετικού φακέλου στην οικεία Π.Υ.Τ και την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

Τα βήματα Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο εκμεταλλευτής του καταλύματος για την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης.
 1.  Εγγραφή στο cert.grhotels.gr και είσοδος στο σύστημα
 2.  Διαδικασία ελέγχου κριτηρίων κατάταξης
 3.  Συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης των κριτηρίων
 4.  Επιλογή και συμβασιοποίηση με τον ΦΔΕΕ
 5.  Υποβολή αίτησης κατάταξης
 6.  Διαδικασία ελέγχων και επιθεωρήσεων από το ΦΔΕΕ
 7.  Παρακολούθηση της διαδικασίας και πληρωμή του παραβόλου
 8.  Έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης
EN