ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


1. Επιθεώρηση πιστοποίησης και διατήρηση πιστοποίησης

Αρχικά γίνεται υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο οργανισμό προς τον Φορέα.  Στην συνεχεία ακολουθεί από τον rta ανασκόπηση αξιολόγηση αίτησης όσον αφορά τα ( πεδίο εφαρμογής - πολυπλοκότητα, πρότυπο ή εφαρμογή προτύπων με κοινές απαιτήσεις,  χώροι αξιολόγησης, υποκαταστήματα κ. α)-πρόγραμμα αξιολόγησης (χρόνος τόπος) ομάδα αξιολόγηση ) και ακολουθεί υποβολή προσφοράς με επιγραφεί του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Μετά την  αποδοχή της προσφοράς προγραμματίζοντε οι ενέργειες και των δύο μερών.

Αξιολόγηση πρώτου σταδίου : Ελέγχεται το ανεπτυγμένο σύστημα διαχείρισης της επιχείρησης ως προς την πληρότητα, στις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου που εφαρμόζεται, το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο, οι εγκαταστάσεις, η διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης και κυρίας ανασκόπησης από την διοίκηση. Αφού ολοκληρωθεί αυτό γίνεται και η αξιολόγηση δευτέρου σταδίου σε ορισμένο χρονικά διάστημα όπου ελέγχεται η εφαρμογή του προτύπου προς πιστοποίηση, του συστήματος εφαρμογής, το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο που διέπει όλες τις διεργασίες της, οριζόντια και κάθετα, προκειμένου να ολοκληρωθεί επαρκέστερα η συμμόρφωση.  Η διεπιστημονική επιτροπή πιστοποίησης του φορέα αφού αξιολογήσει τα τεκμήρια αποφασίζει για την πιστοποίηση ή μη του οργανισμού. Στην πρώτη περίπτωση εκδίδεται πιστοποιητικό τριετούς διάρκειας ενώ στην δεύτερη γίνετε επαναξιολόγηση εφόσον αυτό είναι επιθυμητό. Κάθε χρόνο, για την διατήρηση του πιστοποιητικού γίνεται η επιθεώρηση επιτήρησης με σκοπό να αξιολογηθεί η τήρηση του συστήματος από την πιστοποιημένη εταιρεία.

2. Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης

Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης εξετάζει τις επιδόσεις του συστήματος διαχείρισης κατά την περίοδο της πιστοποίησης, και περιλαμβάνει την αναθεώρηση των προηγούμενων εκθέσεων ελέγχου επιτήρησης. Ο έλεγχος επαναπιστοποίησης, διεξάγεται πριν την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.

3. Επιθεώρηση Επέκτασης πεδίου πιστοποίησης

Επιθεωρήσεις επέκτασης πεδίου μπορούν να διεξαχθούν όταν γίνει αίτηση από τον πελάτη του RTA για την πιστοποίηση του οργανισμού του και σε άλλο πεδίο. Η επιθεώρηση αυτή μπορεί να διεξαχθεί και κατά τη διάρκεια ελέγχου επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης. 

 
Χορήγηση / αναθεώρηση πιστοποιητικού
Οι πληροφορίες που υποβάλει η ομάδα αξιολόγησης κατά τη διεργασία πιστοποίησης είναι:
1. έκθεση ελέγχου
2. διορθωτικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την άρση των μη συμμορφώσεων, που είχαν προκύψει στην αξιολόγηση
3. σύσταση για τη χορήγηση της πιστοποίησης ή μη
4. επαλήθευση των πληροφοριών της αίτησης ή τυχόν αλλαγές αυτής.

Η τελική απόφαση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού λαμβάνεται από την επιτροπή πιστοποίησης του RTA.
Η διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού είναι τριετής. 

4.Υποχρεώσεις στη χρήση Ενδείξεων και Σημάτων

Ο Φορέας διαθέτει λογότυπο ή σήμα ή άλλο αναγνωριστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, τεκμηριώνει τις προϋποθέσεις χρήσης του και διαχειρίζεται νόμιμα τα δικαιώματα χρήσης και αναπαραγωγής του.Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται ο λογότυπος ή σήμα ή κάθε άλλο αναγνωριστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών να προκαλούν σύγχυση και παραπλάνηση στο κοινό. Οποιαδήποτε αναφορά στην πιστοποίηση ή στη χρήση του πιστοποιητικού και των σχετικών λογότυπων ή σημάτων ή άλλων αναγνωριστικών χαρακτηριστικών πιστοποίησης, που οδηγεί σε λανθασμένη αντίληψη, παραπλάνηση ή αθέμιτο ανταγωνισμό.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.

Στην περίπτωση που θελήσετε να ενημερωθείτε για θέματα που σχετίζοντε με την ακριβή κατάσταση Πιστοποιητικών του RTA, συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας, με τους λόγους αιτήσεως σας και τα ακριβή στοιχεία του Πιστοποιητικού και αρμόδιος του τμήματος Πιστοποίησης θα σας ενημερώσει .

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ – ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στην περίπτωση που θελήσετε να εκφράσετε καταγγελία ή παράπονο για τις υπηρεσίες του RTA, τότε συμπληρώνεται την φόρμα επικοινωνίας και το παράπονο σας μεταβιβάζεται στον διευθυντή του τμήματος πιστοποίησης. Ο RTA ακολουθεί γραπτή διαδικασία για την διαχείριση του παραπόνου. Περιληπτικά η διεργασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1. Παραλαβή παραπόνου στο τμήμα πιστοποίησης

2. Διερεύνηση αιτιών

3. Απόφαση αν απαιτείται διόρθωση ή όχι

4. Υλοποίηση ενεργειών για την διόρθωση (εάν απαιτείται)

5. Ενημέρωση πελάτη για τις αποφάσεις και τις διορθώσεις (εάν είναι απαραίτητο)

 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Στην περίπτωση που θελήσετε να προσφύγετε κατά των αποφάσεων για του RTA, τότε συμπληρώνεται την φόρμα επικοινωνίας και η προσφυγή / ένσταση σας μεταβιβάζεται στον διευθυντή του τμήματος πιστοποίησης. Ο RTA ακολουθεί γραπτή διαδικασία για την διαχείριση της προσφυγής Περιληπτικά η διεργασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1. Παραλαβή προσφυγής/ ένστασης στο τμήμα πιστοποίησης

2. Διερεύνηση αιτιών από εξουσιοδοτημένη ομάδα του τμήματος πιστοποίησης

3. Σύνταξη σχετικής αναφοράς και προσκόμιση στον διευθυντή του τμήματος πιστοποίησης

4. Κοινοποίηση απόφασης σε κάθε ενδιαφερόμενο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο RTA έχει δικαίωμα να προβεί σε προσωρινή ή οριστική απόσυρση πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν έχει ενεργήσει για τη συμμόρφωση του συστήματος ποιότητας, όπως είχε συμφωνηθεί με την ομάδα επιθεώρησης και στον ορισμένο χρόνο δεν έχει γνωστοποιήσει τη διόρθωση στο φορέα.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν έχει διευθετήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν κάνει σωστή χρήση του λογότυπου του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν τηρεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης και απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου που τον διέπει.Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν τηρεί τις απαιτήσεις του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν τηρεί συγκεκριμένα κάποιες απαιτήσεις σε διεργασίες του, τότε μπορεί να γίνει ανάκληση ή και μείωση του πεδίου πιστοποίησης.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν επιτρέπει την επιθεώρηση επιτήρησης, επαναπιστοποίησης.

 Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού χρεοκοπήσει, πτωχεύσει ή σταματήσει να λειτουργεί.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού ζητήσει οικιοθελώς την ανάκληση του πιστοποιητικού.

Στην περίπτωση προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης του πιστοποιητικού στον οργανισμό, δεν του επιτρέπεται το δικαίωμα χρήσης του πιστοποιητικού ή του λογότυπου πιστοποίησης. Στην περίπτωση της προσωρινής απόσυρσης, η επιθεώρηση και η απόφαση για επανέκδοση πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες από την ημερομηνία της απόφασης για προσωρινή απόσυρση


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.

Στην περίπτωση που θελήσετε να ενημερωθείτε για θέματα που σχετίζοντε με την ακριβή κατάσταση Πιστοποιητών του RTA, συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας, με τους λόγους αιτήσεως σας και τα ακριβή στοιχεία του Πιστοποιητικού και αρμόδιος του τμήματος Πιστοποίησης θα σας ενημερώσει .

 


ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ


Ο κάτοχος του πιστοποιητικού πιστοποίησης και μπορείς να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για εμπορική προβολή, με την έννοια πως η επιχείρηση είναι πιστοποιημένη με σύστημα διαχείρισης ποιότητας / σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, χωρίς αυτό να συγχέεται με το προϊόν / υπηρεσία, προδιαγραφή και δεν μπορεί να εμφανίζεται ως βεβαίωση συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό ανάλυσης.
Ως κάτοχος του πιστοποιητικού οφείλει να κάνεις χρήση του πιστοποιητικού και των λογότυπων του RTA για λόγους προβολής σου, τηρώντας αυστηρά τους όρους που του γνωστοποιούνται και όσα προβλέπονται από τον Ν. 4072/2012 και σχετικών αποφάσεων που απορρέουν από αυτόν.
Το λογότυπο του RTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με τη μορφή που ορίζει ο RTA σε φυλλάδια, καθώς και εκθέσεις της εταιρείας στο διαφημιστικό υλικό (εταιρική διαφήμιση και ιστοσελίδα), οχήματα της εταιρείας, όπως τα φορτηγά και τα ελαφρά φορτηγά, σε πινακίδες της εταιρείας και σημαίες, εφόσον τηρούνται τα παρακάτω:
• Το πιστοποιητικό ισχύει για μία τριετία από την ημερομηνία έκδοσής του, εφόσον οι ετήσιες επιθεώρησης επιτήρησης διεξάγονται κανονικά ανά έτος και με θετική αξιολόγηση.
• Τηρούνται όλες οι ρήτρες που αναφέρονται στην σχετική σύμβαση για τις οποίες έλαβε γνώση με την υπογραφή της σύμβασης.
• Η χρήση γίνεται μόνο για το σήμα και λογότυπο του RTA και όχι του φορέα διαπίστευσής του π.χ Ε.ΣΥ.Δ. Ο φορέας διαπίστευσης έχει απαιτήσεις για τη χρήση του σήματός του, οι οποίες δεν μπορεί ο κάτοχος του πιστοποιητικού να παραβιάσει.
Το λογότυπο του RTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς αναφορά στον αριθμό πιστοποιητικού.
Το λογότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του χωρίς δήλωση.
Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά σε
- Ταυτοποίηση (π.χ. εμπορικό σήμα ή το όνομα) της επιχείρηση σας.
- Ο τύπος του συστήματος διαχείρισης και το ισχύον πρότυπο
- Ο φορέας πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό
π.χ Η δήλωση στην συσκευασία μπορεί να αναγράφει το εξής:
η επιχείρηση (επωνυμία επιχείρησης) εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 πιστοποιημένο από τον R T A - HELLAS  ».
ή
η επιχείρηση (επωνυμία επιχείρησης) εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000 πιστοποιημένο από τον R T A -HELLAS ».
ή
η επιχείρηση (επωνυμία επιχείρησης) εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων & σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 22000 & ISO 9001 πιστοποιημένο από τον R T A - HELLAS ».
Η δήλωση μπορεί επίσης να αναφέρει ότι «η επιχείρηση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις τις κείμενης νομοθεσίας και εφαρμόζει σύστημα HACCP…..».
Το σήμα πιστοποίησης δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε προϊόντα ή στην πρώτη συσκευασία * που προορίζεται για τους καταναλωτές.
Τα λογότυπα μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν στη δευτερεύουσα συσκευασία με την κατάλληλη δήλωση (όπως αναφέρεται πιο πάνω).
Το λογότυπο μπορεί να συνοδεύεται από την εξής ένδειξη: «η επιχείρηση (επωνυμία επιχείρησης) εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO…..πιστοποιημένο από τον REAL TIME AUDIT».

Λεπτομέρειες  περιλαμβάνονται σε ειδικό έντυπο συνημμένο των εγγράφων που αποστέλλονται από τον Φορέα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Πιστοποίησης  . 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ

Πρωταρχικό μέλημα του φορέα - REAL TIME AUDIT - είναι να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης και αξιολόγησης (τρίτου μέρους) στους πελάτες του, οι οποίες είναι αμερόληπτες και αξιόπιστες και σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 - ISO/ TS 22003 και άλλες οδηγίες και πρότυπα, στα οποία παραπέμπει το προαναφερόμενο πρότυπο όπως και οι οδηγίες του ΕΣΥΔ. Ο φορέας, έχοντας επίγνωση της βαρύτητας και της εμπιστοσύνης που πρέπει να προσδίδει το πιστοποιητικό που εκδίδει, απέναντι σε κάθε μέρος (πελάτες, κυβερνητικές αρχές, καταναλωτές, μη κυβερνητικές οργανώσεις), έχει δημιουργήσει όλους εκείνους τους μηχανισμούς ώστε να μην επηρεάζονται οι αποφάσεις του από καμιά οικονομική, εμπορική ή άλλης μορφής απειλή. Όλοι λοιπόν οι εμπλεκόμενοι (προσωπικό εντός του οργανισμού μας, εξωτερικοί συνεργάτες και μέλη επιτροπών) έχουν την πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητας της τήρησης της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της εμπιστευτικότητας και της ευθύνης που φέρουν. Ο RTA έχει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με κάθε μέρος, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τυχόν καταγγελίες, ενστάσεις, προσφυγές, των οποίων τη διερεύνηση και την επίλυση έχουν αναλάβει οι επιτροπές αμεροληψίας και πιστοποίησης. Ο RTA δεσμεύεται έναντι των πελατών του, για την τήρηση του απορρήτου, για κάθε πληροφορία που θα του γνωστοποιήσει ή θα του παραδώσει ο πελάτης με σκοπό την αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης.

ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΤΡΙΕΤΙΑΣ  . ΩΣΤΟΣΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ