ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ


Ο φορέας πιστοποίησης RTA LTD ( ΓΕΜΗ : 69956803000 ) δραστηριοποιείται στο χώρο των αξιολογήσεων συστημάτων διαχείρισης. Ειδικεύεται στις αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις επιχειρήσεων που εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης, ποιότητας, ασφαλείας και υγιεινής τροφίμων, ολοκληρωμένης διαχείρισης στην γεωργική παραγωγή, περιβαλλοντικών συστημάτων, ασφάλειας εργαζόμενων ή, και συνδυασμό όλων των ανώτερων συστημάτων, σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα (ISO /IEC 9001, 14001, 45001, 22000, 27001, 37001, 22301  κλπ)

 • Έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποτελεσματικής παρακολούθησης των πιστοποιημένων πελατών του ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προσέγγιση στην αντικειμενική κρίση.
 • Στελεχώνεται με επιθεωρητές επιστημονικά καταρτισμένους διαφόρων ειδικοτήτων όπως γεωπόνους, χημικούς, βιολόγους, τεχνολόγους τροφίμων κ. ά, που με γνώμονα την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα των επιθεωρήσεων φροντίζουν για την ορθή τήρηση των κανονισμών τυποποίησης .
 • Επενδύει στην υπεραξία των υπηρεσιών του σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, συντασσόμενοι κάθε φορά με τις αντίστοιχες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Στα πλαίσια αυτά οι επιτυχώς αξιολογημένες δραστηριότητες Οργανισμών πιστοποιούνται ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους ως συμμορφούμενες.
 • Ο Φορέας Πιστοποίησης  ενημερώνει με  υλικό αναλυτικά όσα οφείλει να εφαρμόζει ο κάτοχος της πιστοποίησης
.

Αρ. Πιστοποίησης 748 & 1049


ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ : Ο RTA-HELLAS  Ltd

διαπιστευμένος οργανισμός κατά τα διεθνή πρότυπα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2015 Πιστοποίηση ΣΔ
&
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 Πιστοποίηση Προϊόντων
και διαπιστευέται  από
το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε 
Αρ. Πιστοποιησης 748 & 1049


Στόχος του είναι να είναι ένας από τους κορυφαίους και σεβαστούς οργανισμούς στον τομέα, χωρίς να διακυβεύονται οι δεσμεύσεις διαχείρισης, ιδίως με τη σχολαστική συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες διαπίστευσης. Ιδρύθηκε υπό την ηγεσία έμπειρων αξιολογητών υιοθετόντας την προσέγγιση, συμβολή στη διάδοση του επιπέδου ποιοτικής ευαισθητοποίησης στον κλάδο της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και την παροχή προστιθέμενης αξίας μέσω των αξιολογήσεων που διεξάγει.Βασική αρχή στους ελέγχους που διενεργούνται από τους ελεγκτές και τους εμπειρογνώμονες μας, οι οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία στους τομείς τους, είναι η αμεροληψία και η ανεξαρτησία.

Η πιστοποίηση στα συστήματα διαχείρισης έχει αποκτήσει σημασία με αυξανόμενο ρυθμό και έχει πάρει τη θέση της μεταξύ των πρώτων θεμάτων προτεραιότητας μεταξύ των υλικών που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο και εμπορία. Τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται για την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συμφωνιών παίζουν σημαντικό ρόλο. Ο επαγγελματισμός και η ποιότητα των υπηρεσιών αυτής της εταιρείας έχουν μεγάλη σημασία στην επιλογή της εταιρείας με την οποία θα συνεργαστείτε κατά την εκτέλεση τέτοιων δραστηριοτήτων.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

 • Συμμόρφωση με τους κανόνες διαπίστευσης

 • Αξιοπιστία

 • ασφάλεια

 • Παροχή Προστιθέμενης Αξίας

 • Αμεροληψία

 • Ανεξαρτησία