ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πρωταρχικής σημασίας για τον RTA είναι η εξασφάλιση της σωστής διαχείρισης τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν στον πελάτη, με αποτέλεσμα ο πελάτης να έχει ένα πιστοποιητικό με ιδιαίτερο κύρος. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να προσδίδει σε κάθε μέρος (πελάτες, κυβερνητικές αρχές, καταναλωτές, μη κυβερνητικές οργανώσεις) εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, διαφάνεια, ευθύνη και αμεροληψία.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο εργασιών του RTA είναι: H διεξαγωγή ελέγχων – αξιολογήσεων της συμμόρφωσης και πιστοποίησης προϊόντων διεργασιών & υπηρεσιών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17065, του σχετικού κανονισμού κατάταξης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου , της Κ.Ο ΕΣΥΔ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ /01/00/2-7-2015 και των προδιαγραφών της Υ.Α. 216/8.1.2015 (Ξενοδοχεία – Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα Ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων) και της Υ.Α. 21185/13.10.2014 (ΕΕΔΔ – Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων).

3.  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΌΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΞΕΕ
Ελεγχόμενος : Κάθε Φορέας για τη Διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων (ΦΔΕΕ) Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κλειδιά και Αστέρια, όπως και κάθε εκμεταλλευτής τουριστικού καταλύματος, που έχει ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και επιθεωρήσεων και που εφαρμόζει τις διατάξεις περί κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά.
Συμβεβλημένες επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά και με τις προβλέψεις του παρόντα κανονισμού. Οι επιχειρήσεις αυτές υπογράφουν σύμβαση με τον Διαπιστευμένο Φορέα Διενέργειας Ελέγχων και Επιθεωρήσεων (ΦΔΕΕ) Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων, στην οποία εμπεριέχεται ειδικός όρος - εξουσιοδότηση στον ΦΔΕΕ όπως υποβάλει αυτός στο ΞΕΕ τον οικείο φάκελο.
Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155) υποπερίπτωση αα της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4276/2014) σε αστέρια κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 216/2015 (ΦΕΚ Β 10)
Τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ κατόπιν αιτήσεως της επιχείρησης εκμετάλλευσής τους.
Το Ξ.Ε.Ε. εκδίδει βάση σχετικών διατάξεων πιστοποιητικό κατάταξης βάσει τεχνικής έκθεσης και βεβαίωσης συνδρομής των προϋποθέσεων κατάταξης που συντάσσεται από τον διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης,( κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 219/2015) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.
Ο διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ φορέας εγγράφεται από το ΞΕΕ στο διαδικτυακό Μητρώο Φορέων για τη διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του ΞΕΕ, σύμφωνα με σχετική διαδικασία του ΞΕΕ. Κατόπιν αυτού ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την καταχώρισή του και αποκτά τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο κατάταξης των καταλυμάτων σε αστέρια & κλειδιά.
Ο Φορέας Πιστοποίησης που επιλέγεται από την επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ συντάσσει, βάση σχετικής οικονομικής συμφωνίας , που υπογράφεται με την επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ, τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που τηρούνται και εφαρμόζονται από την επιχείρηση όπως και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, ώστε να επαληθεύονται οι προϋποθέσεις για την κατάταξη της επιχείρησης ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα.
Για κάθε ανάθεση ενημερώνεται για τα στοιχεία του καταλύματος και του εκμεταλλευτή, για τα κριτήρια που έχει συμπληρώσει ο εκμεταλλευτής στη διαδικασία της αυτοκατάταξης και για το εν ισχύ ΕΣΛ του καταλύματος.
Στη συνέχεια ορίζει την ημερομηνία αυτοψίας και τον επιθεωρητή ή την ομάδα επιθεώρησης που θα την πραγματοποιήσει. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ενημερώνονται με σχετικά email ο επιθεωρητής και ο εκμεταλλευτής του καταλύματος.
Η αξιολόγηση συμμόρφωσης διενεργείται επιτόπια, με προγραμματισμένο τρόπο στις εγκαταστάσεις της υπό πιστοποίηση επιχείρησης. Το πιστοποιητικό κατάταξης, που ακολουθεί τη τεχνική έκθεση του Φορέα και εκδίδεται από το ΞΕΕ, ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.
Ο Φορέας Πιστοποίησης που προετοιμάζει και διενεργεί αυτοψία, συντάσσει και εφαρμόζει τις σχετικές Διαδικασίες και τα αντίστοιχα Έντυπα, όπου σε ότι το αφορούν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του.
Οι σχετικές διαδικασίες βασίζονται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 17065:2012 περί διενέργειας επιθεωρήσεων για πιστοποίηση προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών και τις απαιτήσεις του Ιδιοκτήτη Σχήματος.


ΟΡΙΣΜΟΙ
Ξενοδοχεία : είναι τουριστικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν χώρους διαμονής σε δωμάτια ή σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό ή και σε συνδυασμό δωματίων και διαμερισμάτων, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος.
Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια – Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) : ορίζονται ως εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή περισσοτέρων χώρων με λουτρό, αποτελούν μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014. Αναπτύσσονται σε συγκροτήματα μέχρι 20 δωματίων ή και διαμερισμάτων, λαμβανομένων υπόψη στον υπολογισμό υπνοδωματίων και των καθιστικών εφόσον σε αυτά εκμισθώνονται κλίνες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 3
Υφιστάμενα καταλύματα : Υφιστάμενα καταλύματα είναι εκείνα τα καταλύματα τα οποία διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (προσωρινό ή μόνιμο)
Νέα καταλύματα : Νέα καταλύματα είναι εκείνα τα καταλύματα τα οποία τα οποία δεν διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και πρόκειται να ταξινομηθούν για πρώτη φορά
Προς αναβάθμιση καταλύματα : Προς αναβάθμιση καταλύματα είναι εκείνα τα καταλύματα τα οποία πρόκειται να αλλάξουν κατηγορία
Πελάτης : οργανισμός του οποίου το σύστημα διαχείρισης επιθεωρείται για σκοπούς πιστοποίησης και είναι υπεύθυνος προς τον φορέα πιστοποίησης για τη διασφάλιση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις πιστοποίησςη συμπεριλαμβανόμενος και των απαιτήσεων προϊόντος
Αποτίμηση : συνδυασμός των λειτουργιών της επιλογής και του προσδιορισμού των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης
Προϊόν : Το αποτέλεσμα μίας διεργασίας (μπορεί να είναι υπηρεσία ή κατεργασμένο υλικό, το οποίο είναι απτό και η ποσότητά του είναι ένα μετρήσιμο ή ένα συνεχές χαρακτηριστικό)
Διεργασία : Σύνολο από σχετικές μεταξύ τους εργασίες ή λειτουργίες ή δραστηριότητες, οι οποίες όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά και λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα εισερχόμενα (inputs) δημιουργούν εξερχόμενα (outputs), τα οποία προσθέτουν αξία στον οργανισμό.
Υπηρεσία : είναι γενικά άϋλο αποτέλεσμα τουλάχιστον μιας διεργασίας που εκτελείται αναγκαστικά στη διεπαφή μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη
Απαίτηση πιστοποίησης : προδιαγεγραμμένη απαίτηση που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για το προϊον η οποία ικανοποιείται από τον πελάτη ως προϋπόθεση απονομής ή διατήρησης της πιστοποίησης
Απαίτηση προϊόντος : απαίτηση που αφορά άμεσα το προϊόν όπως προδιαγράφεται σε πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα που αναγνωρίζονται από το σχήμα πιστοποίησης
Σχήμα Πιστοποίησης : Σύστημα Πιστοποίησης, που σχετίζεται με συγκεκριμένα προϊόντα, στα οποία το ίδιο καθορίζει απαιτήσεις, συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες που εφαρμόζονται.
Ιδιοκτήτης Σχήματος : πρόσωπο ή οργανισμός υπεύθυνος για την ανάπτυξη και συντήρηση ενός συγκεκριμένου Σχήματος Πιστοποίησης. Στη προκειμένη περίπτωση ιδιοκτήτης του Σχήματος είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Αμεροληψία: πραγματική και διακριτή παρουσία της αντικειμενικότητας
Φορέας πιστοποίησης : Ο Φορέας ΦΠ που διαχειρίζεται τις διαδικασίες για πιστοποίηση προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχετικών κανονιστικών διατάξεων και σχημάτων και ο οποίος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17065:2012 για την Κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κλειδιά και Αστέρια) , που διαθέτει διαπίστευση από το ΕΣΥΔ κατά ISO 17065:2012 ‘’ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ’’ στο αντίστοιχο πεδίο,έτσι ώστε να διεξάγει επιθεώρηση και να χορηγεί πιστοποίηση συμμόρφωσης σύμφωνα με τον «Ν.4276/2014» και τη σχετική κείμενη και επικαιροποιημένη Εθνική νομοθεσία.
Αξιολόγηση : η διαδικασία της τεκμηρίωσης (η παρουσίαση δηλαδή της απόδειξης) ότι ένα προϊόν, διεργασία, σύστημα, πρόσωπο ή φορέας πληροί καθορισμένες απαιτήσεις
Επιθεωρητής : πρόσωπο το οποίο διαθέτει την ικανότητα να διενεργεί επιθεώρηση
Αρχείο : έγγραφο που δηλώνει επιτευχθέντα αποτελέσματα ή παρέχει απόδειξη υλοποίησης δραστηριοτήτων
Έγγραφο : οι πληροφορίες και το μέσον στο οποίο περιέχονται
Οργανισμός : εταιρεία, όμιλος, εμπορικός οίκος, επιχείρηση, αρχή ή ίδρυμα, ή τμήματα ή συνδυασμοί αυτών, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με ιδία λειτουργία και διοίκηση.
Ενδιαφερόμενο μέρος : πρόσωπο ή ομάδα που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από την περιβαλλοντική επίδοση ενός οργανισμού

4.  ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Ο RTA, όπως ορίζεται και στο καταστατικό του, δε διατηρεί κανενός είδους σχέση (εμπορική ή / και οικονομική), με άλλες Εταιρείες / οργανισμούς οι οποίες είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία των αποφάσεών του. Ο RTA, μέσω της πολιτικής του, δεσμεύεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διαφάνεια και την αμεροληψία των παρεχόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης. Κύριο μέλημά του είναι η έκδοση πιστοποιητικού, που να παρέχει εμπιστοσύνη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (πελάτες του RTA, πελάτες Του οργανισμού που έχουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης από τον RTA, κυβερνητικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καταναλωτές και άλλα μέλη του κοινού).
Αυτό εξασφαλίζεται με:
• Τη δέσμευση της διοίκησης (μέσω της πολιτικής του RTA)
• Την ύπαρξη αμερόληπτου αρμόδιου οργάνου λήψης απόφασης πιστοποίησης
• Την πλήρη ανεξαρτησία από κάθε μορφή συνεργασίας (εμπορική, συμβουλευτική, οικονομική, κ.ά.).
• Ο φορέας RTA όπως και επιθεωρητές του, δεν εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία αδειοδότησης του υπό κατάταξη καταλύματος και να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που υποκρύπτει σύγκρουση συμφερόντων.
Ο RTA, μέσω της πολιτικής του, δεσμεύεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την τήρηση του απορρήτου, για κάθε πληροφορία που θα του γνωστοποιήσει ή θα του παραδώσει ο πελάτης με σκοπό την αξιολόγηση του ( . στοιχεία που αφορούν τις υπηρεσίες και τις διεργασίες, τις αναφορές αξιολόγησης) μεταχειρίζονται ως εμπιστευτικές
Στην περίπτωση που ζητηθούν - απαιτείται με από τον νόμο- , αυτά αποδεσμεύονται μόνο με την έγγραφη εντολή του πελάτη προς τον RTA ή σε περίπτωση δικαστικών υποθέσεων, με εντολή εισαγγελέα, οπότε ο RTA ενημερώνει άμεσα τον πελάτη εγγράφως.
Τα έγγραφα βεβαία αυτά εξετάζονται από τον ΕΣΥΔ και το ΞΕΕ από το αρμόδιο Υπουργείο και τις Υπηρεσίες του, όμως από τον φορέα δεν παραδίδονται έγγραφα του πελάτη στους προαναφερόμενος πέραν των κοινοποιήσεων που οφείλει να κάνει.
Όλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη του RTA καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες του, έχουν λάβει γνώση της πολιτικής του φορέα για την αμεροληψία, την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο και έχουν δεσμευτεί, μέσω υπογεγραμμένων συμφωνητικών συνεργασίας, με το φορέα. Επίσης μέλη των επίτροπων μέσω του κανονισμού ενημερώνονται για τα προαναφερόμενα και υπογράφουν σε σχετικό καταστατικό.
Στην περίπτωση μη τήρησης των προαναφερόμενων και διαρροή πληροφοριών σε τρίτους από οποιοδήποτε μέλος, εργαζόμενο ή εξωτερικό συνεργάτη του RTA, λαμβάνονται μέτρα εναντίον του. Ανάλογα με το συντελεστή βαρύτητας της παράβασης αυτής, σταματά οριστικά ή για ορισμένο χρονικό διάστημα η συνεργασία μαζί του ή μπορεί να γίνει και προσφυγή σε δικαστήριο εφόσον και αν κριθεί σκόπιμο. Ίδια μετρά λαμβάνονται και για μέλη των επιτροπών.

5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο ΦΔΕΕ υποχρεούται:
- Ο RTA έχει την ευθύνη ν α προσκομίσει στο Ξ.Ε.Ε. οποιοδήποτε στοιχείο ή έγγραφο σχετικό με τη δραστηριότητά του ή την επιχείρησή του εφόσον του ζητηθεί.
- Ο RTA έχει την ευθύνη να παρέχει στο Ξ.Ε.Ε. πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, καθώς και κάθε πληροφορία και βοήθεια που το Ξ.Ε.Ε. κρίνει αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος.
- Ο RTA έχει την ευθύνη να ορίσει κατά την καταχώρισή του στο Μητρώο του Ξ.Ε.Ε., ένα πρόσωπο επικοινωνίας, που θα ονομάζεται Υπεύθυνος Επικοινωνίας, ο οποίος θα είναι ο αντιπρόσωπος του ΦΔΕΕ προς το Ξ.Ε.Ε.
- Ο RTA έχει την ευθύνη να γνωστοποιεί στο ΞΕ. Ε το μητρώο των επιθεωρητών
- Ο RTA έχει την ευθύνη ενημέρωσης μέσω του ιστότοπου του σχετικά με τις υπηρεσίες ελέγχου και επιθεώρησης για την κατάταξη των καταλυμάτων και του τιμοκατάλογου του.
- Ο RTA έχει την ευθύνη να διακόπτει άμεσα τις δραστηριότητές του σχετικά με τον έλεγχο και την πιστοποίηση στο πεδίο της έγκρισης καταλυμάτων σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής της διαπίστευσής του.
-Ο RTA υποχρεούται να ενημερώνει τους πελάτες του για τυχόν αναθεωρήσεις των κανονισμών πιστοποίησης
-Ο RTA υποχρεούται να εφοδιάζει με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό τους επιθεωρητές τους (αποστασιόμετρα laser, φωτογραφική μηχανή ενσωματωμένη σε κινητό ή όχι ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.α ).
- Ο RTA έχει την ευθύνη να αξιολογήσει επαρκείς αντικειμενικές ενδείξεις πάνω στην οποία θα βασιστεί η απόφαση για την πιστοποίηση.
- Ο RTA υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάττει αρχείο πιστοποίησης του αιτούντος για εξι (6)έτη .
- Ο RTA δεσμεύεται για το απόρρητο των πληροφοριών που του γνωστοποιούνται από τον πελάτη. Σε καμία περίπτωση, κανένα μέλος, εργαζόμενος ή εξωτερικός συνεργάτης δεν παρέχει πληροφορίες σε τρίτους. Μόνο ο πελάτης με έγγραφη επιστολή αποδεσμεύει τον RTA για την άρση του απορρήτου, εκτός και αν απαιτείται από τον νόμο και από το ΕΣΥΔ το ΞΕΕ από το αρμόδιο Υπουργείο και τις Υπηρεσίες του,
- Ο RTA τηρεί κατάλογο πιστοποιημένων επιχειρήσεων στον οποίο αναφέρονται : η επωνυμία της επιχείρησης- ταυτοποίηση του πελάτη, η διεύθυνσή της, αναγνώριση του προϊόντος, τα πρότυπα και άλλα κανονιστικά έγγραφα με τα οποία πιστοποιήθηκε η συμμόρφωση .
- Ο RTA υποχρεούται να διαχειρίζεται παράπονα πελατών και προσφυγές, σύμφωνα με τη διαδικασία του, να προβαίνει σε διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες και να κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο- καταγγέλλοντα.


6 ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
6.1. Προσωπικό που ενέχεται στις δραστηριότητες πιστοποίησης
Ο RTA συνεργάζεται με επαρκή αριθμό επιθεωρητών, περιλαμβανομένων των επικεφαλής των ομάδων ελέγχου, καθώς και τεχνικούς εμπειρογνώμονες για την κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων επιθεώρησης.
Οι επιθεωρητές που έχει ορίσει ο RTA είναι εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ως επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης ή εκπαιδευόμενοι στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 και να διαθέτουν κατάρτιση στη διενέργεια επιθεωρήσεων για καταλύματα. Τηρείται σχετικό αρχείο βασικών προσόντων, εκπαίδευσης/επιμόρφωσης και μητρώο επιθεωρητών.
Κριτήρια με τα οποία θεωρείται κατάλληλος ώστε να επιθεωρήσει είναι :
1. Να έχουν εκπαιδευθεί τουλάχιστον 16 ωρών σε συστήματα διαχείρισης και τις τεχνικές επιθεώρησης συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 19011
2. Να έχουν εκπαιδευθεί τουλάχιστον 8 ωρών στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012
3. α) Απόφοιτοι Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων ξενοδοχειακής κατεύθυνσης, Απόφοιτοι Σχολών όλων των ειδικοτήτων (πλην θεωρητικών ) και μπορούν να τεκμηριώσουν εμπειρία τουλάχιστον 5 επιτόπιων επιθεωρήσεων και ως εκπαιδευόμενοι (σε όλα τα πρότυπα).
    Β) ο φορέας διαθέτει Διπλωματούχο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης ,συναφούς αντικειμένου) εκπαιδευμένο σε μετρήσεις αποστάσεων και έλεγχο σχεδίων , έτσι ώστε να τεκμηριώνεται ο έλεγχος των σχεδίων του προς επιθεώρηση καταλύματος από αυτόν. Και να εκπαιδεύσει τον επιθεωρητή της ομάδας σχετικά με την χρήση του οργάνου μετρήσεις αποστάσεων
4. Θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει εκπαίδευση τουλάχιστον 16 ωρών σχετική με τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση και τις τεχνικές επιθεώρησης εφαρμοσμένες στα κριτήρια κατάταξης (υποχρεωτικά και βαθμολογούμενα) πού περιγράφονται στην σχετική νομοθεσία καθώς και να πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις που διοργανώνει το ΞΕΕ.

5. Επιτυχής αξιολόγηση εντός τριετίας σε οποιοδήποτε πρότυπο βάση σχετικής διαδικασίας του RTA.
Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει τεκμηριωμένη γνώση των προτύπων, της νομοθεσίας, των λοιπών κανονιστικών διατάξεων, των μεθόδων δειγματοληψίας, δοκιμών και ελέγχων που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις υπό πιστοποίηση επιχειρήσεις.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο επιθεωρητές των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να συγκροτούν Ομάδες επιθεώρησης με σκοπό αποτελεσματική και αξιόπιστη επιθεώρηση.
Τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης δεν έχουν καμία σχέση με τους οργανισμούς προς πιστοποίηση συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε σχέσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, άλλης εργασιακής ή εμπορικής ή/ και συγγενικής σχέσης ή σχέσης δυνάμενης να θέσει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του έργου της επιθεώρησης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης, τουλάχιστον για τα τελευταία (2) χρόνια.
Τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης πρέπει να συμπληρώνουν με πληρότητα και σαφήνεια τα ενιαία έντυπα που θα εκπονήσει για τον σκοπό της κατάταξης το ΞΕΕ (π.χ. ερωτηματολόγια επιθεώρησης , έντυπα τεχνικής έκθεσης κλπ).
Κατά την επιτόπια επίσκεψη στα καταλύματα και με συναίνεση του ιδιοκτήτη του καταλύματος θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΞΕΕ η προσωρινή τεχνική έκθεση επιθεώρησης με όλα τα ευρήματα αυθημερόν εφόσον είναι δυνατόν.
Κατά την επιτόπια επίσκεψη στα καταλύματα θα πρέπει να λάβουν φωτογραφικό υλικό το οποίο θα ληφθεί κατά την διάρκεια της επιθεώρησης και θα περιλαμβάνει φωτογράφηση των εγκαταστάσεων του προς επιθεώρησηκαταλύματος (όπως δωμάτια, χώροι εστίασης, υποδοχής, parking κλπ) και των μη συμμορφούμενων σημείων.
Η φωτογράφηση θα περιλαμβάνει ακόμη φωτογραφίες των επιθεωρητών του φορέα με το προς επιθεώρηση κατάλυμα.
Η τελική έκθεση επιθεώρησης θα αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη του καταλύματος και οπουδήποτε είναι αναγκαίο μετά από συμφωνία μαζί του όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και το πρότυπο.
Το προσωπικό συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μελών επιτροπών, ή το προσωπικό που ενεργεί εκ μέρους του φορέα πιστοποίησης κρατά εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που λαμβάνονται ή που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων πιστοποίησης, εκτός αν απαιτείται από το νόμο ή από το σχήμα πιστοποίησης.
7 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ
a. Γενικά
Οι όροι και διαδικασίες για τη υλοποίηση της αξιολόγησης / επιθεώρησης και την επακόλουθη ή μη χορήγηση σχετικής πιστοποίησης, παρατίθενται και περιγράφονται στο εγχειρίδιο αξιολόγησης συμμόρφωσης και πιστοποίησης προϊόντος- διεργασίας- υπηρεσίας όπως και σε επιμέρους διαδικασίες.
Ο διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ φορέας καταχωρίζεται στο διαδικτυακό Μητρώο Φορέων για τη διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του Ξ.Ε.Ε., σύμφωνα με την εσωτερική του διαδικασία.
Κατόπιν αυτού ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την καταχώρισή του και αποκτά τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο κατάταξης των καταλυμάτων σε αστέρια & κλειδιά
b. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Η επιλογή του δείγματος προς επιθεώρηση βασίζεται σε μεθόδους οι οποίες διασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότατα. Το δείγμα προς επιθεώρηση υφιστάμενων καταλυμάτων βασίζεται στον παρακάτω πίνακα και υπολογίζεται κλιμακωτά. Ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων προστίθεται από κάθε κατηγορία το δείγμα (δ) σύμφωνα και με τη ΚΟ ΕΣΥΔ:
ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Κατηγορία αστέρων
1* 2*3* 4*5* Αριθμός Δωματιων: (Δ)
 ΑΠΟ
1-60 Για τα επόμενα
61-200 Για τα επόμενα
201-600 Για τα επόμενα 601+
  Ελεγχόμενο δείγμα:
(δ) ≥ (δ)= 0,25 Δ (δ)= 0,20 Δ (δ)= 0,15 Δ (δ)= 0,13 Δ
Κατηγορία
κλειδιών Αριθμός Δωματιων: (Δ)
  1-10
  11-20 21-40 41-60
  Ελεγχόμενο δείγμα:
(δ) ≥(δ)= 0,25Δ
 (δ)= 0,20Δ
 (δ)= 0,15 Δ (δ)= 0,13 Δ
Το δείγμα θα διατηρεί την αναλογία των μονόκλινων, δίκλινων κλπ δωματίων και σε όλες τις πτέρυγες

Σημείωση : α/Στην αναβάθμιση καταλυμάτων επιθεωρείται το 50% της δειγματοληψίας που προκύπτει από τον Πίνακα 1 εφόσον έχει ελεγχτεί με την συγκεκριμένη Οδηγία του Ε.ΣΥ.Δ .
β/ Στο παραπάνω ποσοστό επιθεωρούμενων δωματίων περιλαμβάνονται έλεγχοι για όλους τους τύπους των δωματίων και σε όλες τις πτέρυγες του καταλύματος σε αναλογία με τον παραπάνω τύπο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α) Ξενοδοχείο διαθέτει 200 δωμάτια και είναι 3 αστέρων
Από τον Πίνακα o αριθμός δείγματος των δωματίων πού προκύπτει για την επιθεώρηση του ξενοδοχείου είναι:
ΑΠΟ 1-60 δωμάτια (δ) = 0,25Χ60 (δωμάτια) = 15
ΑΠΟ 61-200 δωμάτια (δ) = 0,20Χ140 (δωμάτια) = 28
Συν: (δ) = 15+28 = 43 δωμάτια
Β) Ξενοδοχείο διαθέτει 100 δωμάτια και είναι 2 αστέρων
Από τον Πίνακα o αριθμός δείγματος των δωματίων πού προκύπτει για την επιθεώρηση του ξενοδοχείου είναι:
ΑΠΟ 1-60 δωμάτια (δ) = 0,25Χ60 (δωμάτια) = 15
ΑΠΟ 61-200 δωμάτια (δ) = 0,20Χ40 (δωμάτια) = 8
Συν: (δ) = 15+8 = 23 δωμάτια
Γ) Ξενοδοχείο διαθέτει 300 δωμάτια και είναι 4 αστέρων
Από τον Πίνακα o αριθμός δείγματος των δωματίων πού προκύπτει για την επιθεώρηση του ξενοδοχείου είναι:
ΑΠΟ 1-60 δωμάτια (δ) = 0,25 Χ 60 (δωμάτια) = 15
ΑΠΟ 61-200 δωμάτια (δ) = 0,20 Χ 140 (δωμάτια) = 28
ΑΠΟ 201-600 δωμάτια (δ) = 0,15 Χ100 (δωμάτια) = 15
Συν: (δ) = 15+28+15 = 58 δωμάτια

C ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Η απαιτούμενη συνολική χρονική διάρκεια της αξιολόγησης στο πλαίσιο αρχικής πιστοποίησης και της επιτήρησης σε ανθρωποημέρες, καθορίζεται από το παρακάτω πίνακα, ο οποίος αναφέρει τις ελάχιστες ανθρωποημέρες σύμφωνα με τη ΚΟ ΕΣΥΔ.
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Κατηγορία αστέρων   1*(αστέρια)   2*(αστέρια   3*(αστέρια   4*αστέρια   5*αστέρια
Δείγμα (δ)   δ   δ   δ   δ   δ
Συντελεστής ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ   0,48 Χ δ   0,55 Χ δ   0,62 Χ δ   0,69 Χ δ   0,76 Χ δ
Συντελεστής ΝΕΩΝ   0,42 Χ δ   0,48 Χ δ   0,54 Χ δ   0,60 Χ δ   0,66 Χ δ
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια     2 κλειδιά   3 κλειδιά   4 κλειδιά  
Δείγμα (δ)     δ   δ   δ  
Συντελεστής ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ     0,55 Χ δ   0,62 Χ δ   0,69Χ δ  
Συντελεστής
Νεων     0,48 Χ δ   0,54 Χ δ   0,60 Χ δ  
Bungalows   1*(αστέρια)   2*(αστέρια   3*(αστέρια   4*αστέρια   5*αστέρια
Δείγμα (δ)   δ   δ   δ   δ   δ
Συντελεστής ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ   0,48 Χ δ   0,55 Χ δ   0,62 Χ δ   0,69 Χ δ   0,76 Χ δ
Συντελεστής ΝΕΩΝ   0,42 Χ δ   0,48 Χ δ   0,54 Χ δ   0,60 Χ δ   0,66 Χ δ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
-Ο ελάχιστος χρόνος επιτόπιας επιθεώρησης είναι 4 ώρες
-Σε κάθε περίπτωση προστίθενται επιπλέον πάγιος χρόνος διαχείρισης 4 ωρών
-Επιπλέον χρόνος 4 ωρών προστίθεται για τα νέα καταλύματα
-Κατά την διάρκεια των ελάχιστων απαιτούμενων ημερών της επιθεώρησης θα
επιθεωρούνται όλοι οι τύποι των δωματίων σε όλες τις πτέρυγες των καταλυμάτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :
α/Για υφιστάμενο 3 αστέρων ξενοδοχείο, 200 δωματίων οι ελάχιστες απαιτούμενες
ανθρωποώρες επιθεώρησης είναι 0,62 Χ 43 = 27 ώρες
β/ Για υφιστάμενο 2 αστέρων ξενοδοχείο, 100 δωματίων οι ελάχιστες απαιτούμενες
ανθρωποώρες επιθεώρησης είναι 0,55 Χ 23 = 13 ώρες
β/ Για υφιστάμενο 4 αστέρων ξενοδοχείο, 300 δωματίων οι ελάχιστες απαιτούμενες
ανθρωποώρες επιθεώρησης είναι 0,69 Χ 61 = 42 ώρες
D. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ο RTA πριν την διεξαγωγή της επιθεώρησης έχει στην διάθεση του τουλάχιστον τα παρακάτω έγγραφα:
1. To Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εν ισχύ (νέα και υφιστάμενα) (Χωρίς Ειδικό Σήμα Λειτουργίας δεν διενεργείται επιθεώρηση και κατάταξη).
2. Το ερωτηματολόγιο το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων της νομοθεσίας συμπληρωμένο από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος για την κατάταξη του καταλύματος σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών .
3. Το σύνολο των τελικών κατόψεων εγκεκριμένο από αρμόδια αρχή στις οποίες αποτυπώνονται π.χ όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι κολυμβητικές δεξαμενές, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος χώρος αποτελεί κριτήριο κατάταξης. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή του συνόλου των τελικών κατόψεων αυτά μπορούν να είναι διαθέσιμα και επιτόπου.
4. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, έγγραφα που να αποδεικνύουν την πλήρωση κριτηρίων κατάταξης όπως περιγράφονται στις παρατηρήσεις για το κάθε κριτήριο κατάταξης στις αντίστοιχες Υ.Α ή ερμηνευτικές εγκυκλίους.
Τα πιστοποιητικά εφόσον αντιστοιχούν σε Ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πρέπει να τα έχουν εκδώσει φορείς διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλους ομότιμους προς το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς πού να ανήκουν στις Συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης της ΕΑ.
5. Πρέπει να υπάρχει σύμβαση μεταξύ Φ.Π και ιδιοκτήτη καταλύματος.
Όταν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα είναι πλήρης τότε η ομάδα αξιολόγησης προβαίνει στον έλεγχο των υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων που προβλέπονται στην ΥΑ 216/15 (ΦΕΚ Β/10/ 9-01-15)
Από την στιγμή που δεν υπάρχουν εκκρεμότητες στην συμπλήρωση της σχετικής έκθεσης και υποχρεωτικά τη διαδικτυακή εφαρμογή του ΞΕΕ.
Οι αξιολογήσεις διεξάγονται από κατάλληλα καταρτισμένους επιθεωρητές (εσωτερικούς- εξωτερικούς συνεργάτες ) βάση των κανονισμών, διαδικασιών και εντύπων- έγγραφων ιδιοκτησίας του φορέα RTA. βλ. τέλος παρόντος εγχειριδίου συσχετίζομε έγγραφα

E. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος . Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες αστέρων εφ’ όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή βάσει επιλεγόμενων από την επιχείρηση προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων. Βαση του Άρθρου 4 της ΥΑ 216/15 (ΦΕΚ Β/10/ 9-01-15) για τη κατάταξη των Ξενοδοχείων ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του Άρθρου 6 της ΥΑ 216/15 (ΦΕΚ Β/10/ 9-01-15)
Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα
Κατηγορία Αστέρων  
5 Αστέρια   4 Αστέρια   3 Αστέρια   2 Αστέρια   1 Αστέρι
Ελάχιστος
απαιτούμενος
αριθμός
μορίων βάσει
προαιρετικών
βαθμολογούμενων
κριτηρίων   5500   4000   3200   2200   1500
Οι υποχρεωτικές για κάθε κατηγορία αστέρων τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια είναι σύμφωνα με το Παράρτημα «Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και βαθμολογούμενα κριτήρια για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων» του Άρθρου 7 της ΥΑ 216/15 (ΦΕΚ Β/10/ 9-01-15)
Τα ΕΕΔΔ κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία των δύο κλειδιών, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων, που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί.
Οι υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για κάθε κατηγορία ΕΕΔΔ βάση Άρθρου 4 της ΥΑ 21185/14 (ΦΕΚ Β/2840 – 22.10.14). Σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια επιτρέπεται απόκλιση από τις ελάχιστες υποχρεωτικά απαιτούμενες διαστάσεις / εμβαδά δωματίων / διαμερισμάτων της τάξης του 10%, κατ’ ανώτατο όριο.
Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθμολογούμενων κριτηρίων ανήκει στον επιχειρηματία.
Οι βάσεις για κάθε κατηγορία κλειδιών ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Κατηγορία κλειδιών   3 κλειδιά   4 κλειδιά
Βάση βαθμολογούμενων
κριτηρίων ανά κατηγορία κλειδιών   3500   5500

7. ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά που θα εκδοθούν με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 θα έχουν 5ετή διάρκεια.
Δύναται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη των καταλυμάτων να ζητήσει έκτακτη επιθεώρηση σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών. Η πιστοποίηση χάνει την ισχύ της όταν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.
8. ΑΡΧΕΙΑ
Ο RTA διατηρεί αρχείο σχετικά με τον έλεγχο των δραστηριοτήτων πιστοποίησης για όλους τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανισμών που υπέβαλλαν αιτήσεις, καθώς και όλων των οργανισμών που ελέγχθηκαν, πιστοποιήθηκαν ή τους ανακλήθηκαν ή αναστάλθηκαν τα πιστοποιητικά Το αρχείο τηρείται για 6 χρονιά. Σε αυτό έχουν απεριόριστη πρόσβαση τα εντεταλμένα στελέχη του Φορέα Διαπίστευσης και του Σχήματος Πιστοποίησης ενώ οι πελάτες μόνο στους υποφακέλους έργων πιστοποίησης που τους αφορούν.

9.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο RTA με τον πελάτη έχει συμφωνήσει τους οικονομικούς όρους με υπογεγραμμένη σύμβαση. Ο RTA τηρεί την ίδια τιμολογιακή πολιτική για όλους τους πελάτες του.
Ο RTA έχει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τιμολογιακής του πολιτικής, σύμφωνα με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς.
Στους οικονομικούς όρους, που αναφέρονται στην υπογεγραμμένη σύμβαση, δεν καλύπτονται τα έξοδα διαμονής και διατροφής της ομάδας αξιολόγησης και το κόστος αυτό επιβαρύνει τον πελάτη. Ως εκ τούτου ο πελάτης καταβάλει στον RTA και τυχόν έξοδα διαμονής και διατροφής για τον κάθε επιθεωρητή.
Ο πελάτης προς πιστοποίηση, χρειάζεται να έχει πληρώσει την αξιολόγηση του πρώτου σταδίου για να διεξαχθεί και το δεύτερο στάδιο, όπως επίσης χρειάζεται να έχει πληρώσει τον έλεγχο πιστοποίησης για να του αποσταλεί το πιστοποιητικό.
Ο πιστοποιημένος πελάτης αποπληρώνει το κόστος του κάθε ελέγχου με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου ελέγχου.
10. ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ
• Διαδικασία Πιστοποίησης και τα σχετικά Έντυπα που χρησιμοποιούνται
• ερωτηματολόγια Ελέγχου, που βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου.
• Εγχειρίδιο αξιολόγησης της συμμόρφωσης
• Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας
• Κανονισμός Πιστοποίησης
• Κανονισμός αμεροληψίας
• Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012
• Τη Κατευθυντήρια Οδηγία του ΕΣΥΔ για τα καταλύματα.
• Το Κανονισμό του ΞΕΕ
• Σχετική νομοθεσία
Ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 155/Α’/30-7-2014).
•Υ.Α. 21185/2014 «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (ΦΕΚ 2840/Β’/22-10-2014).
•ΦΕΚ 69/Β/16.01.15 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 από− φασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κα− τηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερι− σμάτων (ΕΕΔΔ)» (ΦΕΚ Β΄ 2840).
•Υ.Α. 216/2015 «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (ΦΕΚ 10/Β’/9-1-2015).
•Υ.Α. 219/2015 «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα» (ΦΕΚ 14/Β’/12-1-2015).
•Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’/22-8-2011), βλ. Μέρος Β’, Κεφάλαιο Γ’ «Σύνθετα τουριστικά καταλύματα», άρθρα 8-10.
•Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/10-4-2012), βλ. Μέρος Ε’, Κεφάλαιο Β’ «Λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων», άρθρα 149-155.
•Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 180/Α’/22-8-2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
•Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 180/Α’/22-8-2013) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
.

Αριθ. Πρωτοκόλλου : ………………

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγητικό Έγγραφο προς το Ξ.Ε.Ε.
Ο Φορέας Ελέγχου και Επιθεώρησης με την επωνυμία «…………………...», διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου & Επιθεώρησης από το ΕΣΥΔ με αριθ.εν ισχύι Πιστοποιητικού ……………….μετά από ελέγχους που διενήργησε στις εγκαταστάσεις της κάτωθι επιχείρησης:
Κωδικός Ξ.Ε.Ε.   ………………………… Διεύθυνση   ………………………….

Δραστηριότητα   …………………………
Α) Διαπίστωσε τη συμμόρφωση της με όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια της Υ.Α. 216/2015 (ξενοδοχεία) ή ΥΑ 21185/2014 & 91/2015 (ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)

Β) Βαθμολόγησε τη συμμόρφωσή της με τα βαθμολογούμενα κριτήρια της Υ.Α.με το βαθμό:
……………………. (ολογράφως)

Εισηγείται προς το Ξ.Ε.Ε. την παρακάτω κατάταξη σε Αστέρια / Κλειδιά:


Σημ.: το παρόν έγγραφο έχει χρήση μόνο ως εισηγητικό έγγραφο για την κατάταξη και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης ή κάθε άλλη χρήση.
Αθήνα ../…/…..
Για τον Φορέα
Ονομ/μο – Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ
Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών κατάταξης καταλυμάτων διαθέτει λογότυπο ή σήμα ή άλλο αναγνωριστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, τεκμηριώνει τις προϋποθέσεις χρήσης του και διαχειρίζεται νόμιμα τα δικαιώματα χρήσης και αναπαραγωγής του.
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται ο λογότυπος ή σήμα ή κάθε άλλο αναγνωριστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών κατάταξης καταλύματος του παρόντος νόμου, να προκαλούν σύγχυση και παραπλάνηση στο κοινό.
Οποιαδήποτε αναφορά στην πιστοποίηση ή στη χρήση του πιστοποιητικού κατάταξης καταλύματος και των σχετικών λογότυπων ή σημάτων ή άλλων αναγνωριστικών χαρακτηριστικών πιστοποίησης, που οδηγεί σε λανθασμένη αντίληψη, παραπλάνηση ή αθέμιτο ανταγωνισμό
Ο Φορέας Πιστοποίησης απαιτεί από τον πιστοποιημένο εκμεταλλευτή του τουριστικού καταλύματος να του επιδεικνύει (κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της επιθεώρησης επιτήρησης) κάθε διαφημιστικό φυλλάδιο ή/και άλλο διαφημιστικό υλικό, γραπτό υλικό που χρησιμοποιεί, ώστε να διαπιστώνεται η ορθή χρήση των λογότυπων.
Ο Φορέας Πιστοποίησης προβαίνει προληπτικά σε έλεγχο ώστε να αναγνωρίζει παραπλανητική ή εσφαλμένη χρήση της πιστοποίησης και ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα διαδικτυακούς τόπους πιστοποιημένων, καταχωρήσεις σε κλαδικά ή άλλα εμπορικά και τεχνικά έντυπα, ενέργειες προβολής σε κλαδικές εκθέσεις όπου πιθανά συμμετέχουν ο εκμεταλλευτής του τουριστικού καταλύματος
Η οποιαδήποτε παρέκκλιση εντοπιστεί σηματοδοτεί την άμεση λήψη μέτρων από το Φορέα. Ο Φορέας αποστέλλει άμεσα σχετική ενημερωτική επιστολή στο πελάτη, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Η απουσία συμμόρφωσης στο συμφωνημένο χρονικό διάστημα, δύναται να προκαλέσει αναστολή ή/και οριστική ανάκληση της πιστοποίησης, ανάλογη δημοσιοποίηση ή/και ενημέρωση του Φορέα Διαπίστευσης και άλλων αρμοδίων αρχών και σε ακραία περίπτωση ακόμη και τη λήψη μέτρων νομικής φύσης